fbpx

На пресконференция на министъра на образованието днес беше обявено, че се обсъжда идеята за удължаване на учебната година за учениците от 1 до 6 клас.

При вземане на такова решение срокът, с който ще бъде продължена, е две седмици. Кирил Вълчев посочи, че това може да се случи по линия на т. нар. "проектни седмици" – това са допълнителни дни, които се включват към традиционните 14 учебни седмици.

Това обикновено е седмица, която е предвидена за екскурзии, проекти, работа по интереси и т.н. Възможно е училищата да вземат тази седмица сега – по време на преустановяването на присъственото учене, и да се добавят към нея още две седмици, а може да я оставят и за края на учебната година.

"Тоест, ако училищата решат в следващите седмици да провеждат дейности по интереси, проектни дейности, всякакъв тип занимания в електронна среда, могат да отложат учебните седмици за юни. Ако ги оставят за края на годината, могат и екскурзии да организират включително", посочи Вълчев, цитиран от Дневник.

За децата от 1 до 6 клас може да се помисли за две седмици през юни, за по-големите ученици не е редно да се навлиза с учене през юли, добавя министърът.

Педагогическите съвети на всяко училище ще вземат самостоятелно решение кога е най-удачно да се ползва тази проектоседмица.

Днес беше проведен брифинг на министъра на образованието, на който той потвърди как точно ще започне и протече новата учебна 2020/2021 година. В сайта на МОН са публикувани и насоки за работа в условията на COVID-19. Министърът съобщи, че пригнозата е епидемичната ситуация да продължи 10-12 месеца.

Избрана е стратегия на “превключване” - при необходимост училищата ще минават от една в друга форма на обучение, заяви Вълчев, като добави, че ще се пишат оценки и отсъствия и при онлайн обучението с цел мотивация на учениците.

„Няма съмнение, че годината ще бъда трудна. Имаме голямо предизвикателство - да опазим здравето на децата. Ако оставим училищата затворени рискуваме да има повече негативни последици за децата, отколкото тези, които може да причини пандемията. Говори се и за поколенческа криза”, обяви министър Вълчев, цитиран от 24 часа.

Сред задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса са:

  • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда, включително в бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители и външните за институцията лица.

В класните стаи и другите учебни помещения задължително се носят предпазни средства от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите осигуряват маски или шлемове.

  • Дезинфекция на повърхностите и проветряване. Необходимо е ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
    асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

  • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи, поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.
  • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни
    училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат
    актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

С приближаването на първия учебен ден много неща стават ясни за начина, по който ще протича учебната година, но се оказва, че тепърва ще има въпроси, които да се изясняват. За всички е ново и трудно, затова се надяваме да бъдат взети най-адекватните и ефективни мерки, за да може децата да продължат с образованието си, въпреки неочакваната и предизвикателна ситуация, в която живеем напоследък.

За да представят плана си за начало на учебната година и протичане на часовете в условия на пандемия, в края на миналата седмица МОН покани на среща родители и учители. На нея присъства и учителят и образователен експерт Петър Велков. Той сподели какво е разбрал и какво очаква да стане ясно в пост в личната си Фейсбук страница, обобщавайки някои важни моменти от срещата.

Публикуваме настоящия текст с разрешение на автора и с няколко незначителни редакции, а разговорите, предложенията и решенията за учебната година продължават.


Какво стана ясно:

МОН твърдо няма да дадат възможност на родителите, оценяващи реалния риск за своите деца, да имат право на избор за дистанционно обучение.

Ще се даде възможност за самостоятелна форма и индивидуална форма, освен на децата с хронични заболявания, и учениците от семейства, в които има родител/настойник в риск. (Не е ясно и по-скоро това няма да е опция, как ще се процедира, ако има друг член в риск в семейството, живеещ в същото домакинство.)

В индивидуална форма ще се предостави възможност 50% от учебните часове по учебен план да бъдат с учител. Как ще стане това при голям интерес за индивидуална форма – не е ясно. Директорите и учителите имат съмнение, че изобщо ще могат да осигурят такава подкрепа.

Децата с хронични заболявания в 5-12 клас ще могат да бъдат в дистанционна форма.

Всички деца от 1 до 4 клас, дори и с хронични заболявания, няма да имат достъп до дистанционна форма.

Към този момент семейства с родител/настойник в риск не могат да се възползват от дистанционна форма дори в 5-12 клас. Внесе се предложение да има такава опция като МОН усилено мислят как точно да се случи.

Давам ви част от малко по-подробни записки по темата от срещата относно формите, както бяха представени от МОН:

1. Започване в присъствена, в случай на карантина – един или повече ученици/класове или цялото училище минава в електронна среда от разстояние без смяна на формата за времето в карантина (важи и за грипни ваканции). Издава се предписание от компетентния орган. Тоест тук имаме присъствена дневна форма в електронна среда при карантина - превключва се без реорганизации;

2. В проектозакона се предвижда в паралелки от иновативни училища да се комбинира обучение с до 20% от часовете в електронна среда. Предвижда се също и по здравословни причини децата да имат възможност да наблюдават часа заедно със съучениците си до 30 дни при наличие на технологични условия в училището. Същевременно ще им се дава и обща подкрепа и консултация;

3. ФОРМИ
- Самостоятелна форма
- по здравословни причини с документ, семейни причини (тук винаги може и по всякакви здравословни на семейството); самоподготовка и изпити за годишна оценка. Желанието е и децата в самостоятелна форма да имат възможност да наблюдават часа и да получат допълнителни подкрепа, както и някакви консултации.

- Индивидуална форма – по здравословни причини, по семейни причини (тук ще допуснем и по здравословни причини на родител/настойник). Разликата със самостоятелната форма е, че се гарантират поне 50% от реалните учебни часове по учебен план да бъдат с учител.

Ще се направи опит да се променят нормативните условия и например да може и тук евентуално да се работи с детето онлайн вместо присъствено (по-късно това бе отречено и се разбра, че по-скоро няма да стане). Ще се даде достъп на детето отново да наблюдава от вкъщи виртуално реалната класната стая, без да участва със съучениците си, ако неговото училище предоставя такава възможност.

- Дистанционна форма - има изисквания по закон: здравословни причини на детето, може да е само от 5 до 12 клас, както и за децата, намиращи се в чужбина. Тази форма представлява 100% присъствени виртуални учебни часове в пълно съответствие на рамковия учебен план - децата учат всичко от всички.

Особеността е, че тук те не учат със съучениците си в своя клас, а ще бъдат сформирани общи класове. Например в 5 клас учениците от 2-ро училище са 5, но там няма деца в дистанционна форма и тогава ще се включат в часовете на 81-во училище, за да учат едновременно с тях.

Тази форма ще се осъществява много рядко в училището, в което е самият ученик, а по-скоро в някое друго училище. Той формално ще е записан в училище Х, но ще се обучава с учители и ученици от училище У, което е училище тип дистанционен център.

Други промени:
Нормативната уредба ще се промени така, че да може през годината да се преминава от една форма на обучение в друга.

Беше обсъдено също, че компенсаторната мярка за виртуален достъп до реалната класна стая най-вероятно няма да бъде реализирана в много училища поради финансови и технически причини, както и че учителят няма да комуникира с детето вкъщи. Съответно нейната ефективност остава спорна, но поне е някаква допълнителна мярка.

cross