fbpx

Адвокат Стефка Цанкова специализира в областта на гражданското и на административното право. Консултира и оказва правна защита по семейни и трудови казуси, имотни въпроси и изпълнителни дела.

Има продължителен опит и практика в областта на медицинското право и защитата на здравните права и интереси. Често ѝ се налага да влиза в съдебна зала и да отстоява правотата на клиентите си, най – вече в административни производства.

Вече е присъствала в Майко Мила! с текста си за брачния договор, а днес ще говорим за нещо също толкова важно - какво да направим, ако работодателят ви натиска да напускате, след като се върнете от майчинство?

Обществена тайна е, че майките са нежелани обратно на работа поради риска да отсъстват по-често и по тази причина работодателите ги карат да напускат, обикновено "по взаимно съгласие", въпреки че то въобще не е взаимно.

И тъй като всъщност имате доста законови мерки на своя страна в такъв случай,

В следващите редове ще прочетете конкретни мерки и стъпки, които е препоръчително да предприемете, ако сте обект на неправомерно съкращаване от работа. Ако имате някакви въпроси по темата или имате нужда от консултация, можете да пишете и на адвокат Цанкова на имейл tsankova_lawyer@dir.bg.

*********************************

Ако работодателя ви не проявява разбиране или не желае да се съобразява с новото ви положение на майка, трудно ще продължите да работите на това място. Това, разбира се, не означава да се предадете на сполетялата Ви ситуация и да не отстоявате трудовите си права.

За съжаление, има работодатели, които си позволяват да заобикалят закона. Правната уредба, регламентираща прекратяването на трудово правоотношение, не е променяна през последните 15 години, което е довело до една добре „отъпкана“ пътека, която най-често завършва с напускане на майката „по взаимно съгласие“ или със съкращаване на заемания от нея щат.

Какво може да направите в такава ситуация, за да се защитите:

1. Не подписвайте документи, съдържащи вашето съгласие за напускане „по взаимно съгласие“. Ако работодателят е решил на всяка цена да се раздели с вас, то нека ви предложи прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение - минималният му размер, определен в Кодекса на труда, е четирикратният размер на вашето последно брутно възнаграждение.

Вие, разбира се, не сте длъжна да приемете това предложение. Но от финансова гледна точка, в сравнение с прекратяването на отношенията на основание взаимно съгласие, този вариант е за предпочитане.

2. Подайте сигнал за нарушение на трудовото законодателство в Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“.

Съгласно Кодекса на труда, контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал.

Вашият работодател ще бъде щателно проверен не само по съдържащите се в сигнала данни, но и за цялостното съответствие на дейността му към трудовото законодателство, могат да му бъдат наложени административно-наказателни санкции, както и задължителни за изпълнение предписания.

Това със сигурност ще доведе най-малкото до по-стриктното спазване на трудовите права – вашите и на колегите ви.

3. По време на изпълнение на трудовото правоотношение, ако сте поставена в по-неблагоприятно положение в сравнение с другите ви колеги, може да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита от дискриминация на основание дискриминация на признак „лично положение“ или „семейно положение“.

Може да твърдите пряка или непряка/прикрита дискриминация. Комисията следва да провери случая и да излезе с решение.

4. Ако вече сте уволнена, пътят за защита е само един – оспорване на уволнението по съдебен ред. При тази хипотеза, бих Ви препоръчала следното:

Винаги оспорвайте уволнението си пред съда.

Нищо не губите от това. Срокът Ви е двумесечен, считано от датата на прекратяването на трудовия договор. Производството е безплатно – не се дължи държавна такса или други разноски.

Задължително потърсете консултация с квалифициран адвокат. Обсъдете с него своя случай и той ще ви даде обективна представа какви са шансовете ви да спечелите делото, какви са документите, които следва да представите на съда, ще ви ориентира за срокове, процедурата и всичко останало, което ви е необходимо да знаете.

Ако нямате финансова възможност да заплатите услугите на адвокат за завеждане на исковата молба (не за консултирането по предходната точка – за мен тази консултация е абсолютно задължителна), може да потърсите съдействие от Националното бюро за правна помощ (ако отговаряте на условията да получите такава) или сама да заведете делото.

Исковата молба се подава до районния съд по седалище на работодателя. Имате и две други възможности – когато ваш пряк работодател е било поделение или клон, исковата молба може да се предяви пред районния съд по тяхното местонахождение или по мястото, където обичайно сте полагали своя труд.

Съдът гледа делото по т. н. бързо производство, като обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Производството е тринстанционно, като трета инстанция – Върховният касационен съд, невинаги разглежда делото, а само когато е налице касационно основание по чл. 280, ал. 1 от ГПК.

Не е необходимо да посочвате правни основания в исковата молба, но трябва да поискате от съда следните неща:

♦ уволнението ви да бъде признато за незаконно и да бъде отменено;

♦ да бъдете възстановена на предишната работа;

♦ да ви бъде присъдено обезщетение за времето, през което сте останала без работа поради уволнението;

♦ да се поправи основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Ако има пороци на исковата ви молба (несъответствия или неща, които трябва да поправите, бел. ред.), съдът ще ви даде указания как да ги отстраните.

Имайте предвид и още нещо: ако сте имали защитата на чл. 333 от Кодекса на труда, но уволнението е извършено без да се изисква или без да се даде предварителното съгласие на Инспекцията по труда, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконосъобразна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

cross