fbpx

Кой не си е мечтал за него? Кой не го е сънувал? Неее, това не е Джейсън Момоа. Това е томхардито, бенедикткъмбърбачът и брадпитът на уредите, които всяка една жена иска да притежава.🥰🤩 Говорим за страхотен фотоепилатор Philips, който Technomarket подарява на един от вас🎁, изпълнил условието, поставено във видеото. Гледайте и си стискайте косматите палци.😆Имате време до 25 декември включително, на 26 декември обявяваме победителя.

Пишете ни с коментари под постовете в страниците на Майко Мила във Фейсбук и в Инстаграм.


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА С НАГРАДИ „САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА“ от Майко Мила!

1. Организатор на Играта

Мадърборд ООД, ЕИК 205122693, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. “Червена стена” № 4, ет. 3

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 20.12.2023г. до 27.12.2023г., включително. Играта се провежда на територията на Република България.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е Мадърборд ООД, ЕИК: 205122693;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като е отговорило, по посочения в тези правила начин, в играта „САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА - ТЕХНОМАРКЕТ“ ОТ МАЙКО МИЛА на уеб адрес https://www.facebook.com/MaikoMila.bg

3.3. Наградата в Играта се предоставя от  Техномаркет България ЕАД, ЕИК 200586330, („Техномаркет“).

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. 

5. Награда: 

1 /един/ брой Фотоепилатор Philips BRI977/00 Lumea (09212673)

6. Механизъм на Играта. Теглене и получаване на наградата.

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. 

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: https://www.facebook.com/MaikoMila.bg и в Периода на провеждане на Играта да се регистрира за участие като хареса и последва страниците на Техномаркет във Фейсбук и Инстаграм и свали приложението им.

6.3. Към посочените в т. 6.2 условия, участникът трябва да качи в коментар под поста за Играта анонсирана от Организатора „Какви подаръци би избрал от сайта на Техномаркет“.

6.4. След изтичане на Периода на провеждане на Играта, Организаторът чрез софтуер за избиране на коментари на случаен принцип, ще избере един печеливши, който ще бъде обявен на https://www.facebook.com/MaikoMila.bg

6.5. Организаторът има право да отстранява участници в случай на и не само: използване на нецензурни думи, назоваване на марки и брандове с изключение тези на Техномаркет и/или Philips или други причини. 

6.6. Победителят ще бъде обявен от Организатора на 28.12.2023 г. по следния начин – Фейсбук публикация на страница - https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/. В срок от 20 дни от уведомяването за спечелената награда по гореописания начин, печелившият участник е длъжен да се свърже с Организатора, за да се уточни получаването на наградата. В случай, че печелившият участник не потърси наградата си в посочения срок,  губи правото си да я получи и търси. 

6.7. Организаторът и Техномаркет не носят отговорност при условие, че печелившия участник с награди е предоставил неверни, погрешни или неактуални данни за контакт.

6.8. Наградата ще се изпрати на печелившия участник чрез куриер на адрес, изрично посочен от последния при уведомяването му за наградата.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един коментар. Не се позволява участието в Играта на  едно и също лице с повече от един профил в социалните мрежи.

8. Обща информация за наградата и печелившия Участник

Наградата не може да бъде заменяна за друга награда или за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите /ако се предвижда такъв/. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон и др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди /ако това се предвижда/;

9.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни. 

9.5. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Техномаркет, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

11. Нарушения

11.1. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.

11.2. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@maikomila.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

11.3. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой профил в социалните мрежи, Организаторът дисквалифицира лицето от участие в Играта. 

11.4. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

12. Отговорност.

12.1. Организаторът и Техномаркет не носят отговорност за недоставена или забавена награда, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организатора и Техномаркет. 

12.2. Организаторът и Техномаркет не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

12.3. Организаторът и Техномаркет не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.4. Организаторът и Техномаркет не гарантират, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това може да се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

12.5. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: www.maikomila.bg .

12.6. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес www.maikomila.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

12.7. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

13. Правни аспекти

13.1. С приемането на настоящите Правила, Участникът се счита информиран, че предметната печалба в настоящата игра е с пазарна цена над 100 лв. и в този смисъл е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Техномаркет, като лице, предоставящо Наградата. В тази връзка, с участието си в Играта, Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливш, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Техномаркет, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

13.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

13.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

14. Прекратяване на участието в Играта

14.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@maikomila.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

14.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

⭐ ПОДАРЪК ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG ⭐Продължава нашият 🎊 giveaway 🎊 по случай рождения ни ден и днес подаръкът 🎁 идва от Technomarket. Гарантираме ви, че адски ще ви хареса, а как можете да го спечелите - гледайте във видеото🤩 Стискаме ви палци и бъдете нахални!

cross