fbpx

Всички сме в интернет, някои дори повече, отколкото трябва (гледаме се строго), и това налага да сме запознати с определени правила на общуване и изразяване. Днес, с подкрепата на @SamsungBulgaria и изправени на инфлуенсърския си балкон, ще ви споделим с какво се съобразяваме ние двете, когато комуникираме с други хора в мрежата, защо не пишем и-кратко в множествено число и какво се иска, за да станеш популярен! Ако знаете кое е правилното - конституции или конституций - отваряйте и гледайте. А ако не знаете - просто задължително отваряйте и гледайте! #GalaxyNote20Ultra #GalaxyTabS7+

Деца и технологии - за това ще си говорим днес! Темата предизвиква много спорове, дискусии, а скандалите за това кой колко време прекарва в Интернет или гледа детски в някоя платформа, са всекидневие за повечето родители! В този епизод на Samsung Master Class ще си поговорим искрено как се съчетават деца и технологии, с какво вторите са полезни на първите и имат ли въобще място устройствата в живота на децата. Кажете ни и вие как се справяте вкъщи - отпуснали сте му края и децата сърфират с часове, или сте въвели строги правила? И за какво са най-ценни мобилните устройства и технологии по отношение на децата ви?
GalaxyA71 #GalaxyTabS6Lite

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на кампанията е Мадърборд ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК гр. София 1421, район р-н Лозенец, "Червена стена" No 4, ет. 3, собственик на марката „Майко мила!, в Интернет, на сайта www.maikomila.bg и във Facebook на страницaтa https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/ и в Инстаграм страницата https://www.instagram.com/maikomilabg/ /Майко мила!/, със съдействието на  Purpose Foundation /Фондацията/ , с адрес на управление: 115 Fifth Avenue, 6th Floor, New York, New York 10003. 

1.2. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Кампанията се провежда съгласно условията на настоящите Правила.

2. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани от Организатора на сайта на Майко мила! (www.maikomila.bg), където ще са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

2.3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата и Facebook страницата на https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/.

2.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията. 

2.5. Кампанията и настоящите  правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените въпроси в тези Официални правила се прилага българското законодателство.

3. ДЕФИНИЦИИ 

За целите на тези Официални правила:

УЧАСТНИК се нарича физическо лице, коeто публикува коментар с или без снимка под споделения пост/ове за Кампанията във Facebook и Инстаграм страницата на Майко Мила! 

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да получи предварително обявената награда. 

4. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Играта се провежда в периода от 00:00 ч. на 18.06.2020 до 23:59 ч. на 09.07.2020, вкл. организаторът си запазва правото да удължава периода на 

4.2. Името на печелившия участник от Кампанията ще бъде обявено на 13.07.2020 на  Facebook страницата на Майко Мила!.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, което участва в нея съгласно механизма за участие, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

5.2. В Кампанията могат да участват лица, навършили 18 години.

5.3. Участието в Кампанията е обвързано с осъществяване на публикация на коментар в социалната платформа Facebook и Инстаграм при условията на настоящите Правила.

5.4. Служителите на посочените в тези правила юридически лица, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Кампанията.

5.5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, включително, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

6.1. В периода на провеждане на Кампанията, Майко Мила! публикува на  Facebook и Инстаграм страницата си постове със снимки, с които авторите споделят своя опит в отглеждането на растения. 

Под някой от постовете, описани в чл. 6.1, участникът следва да сподели в коментар със снимка своите домашно отгледани билки и зеленчуци и да тагнат трима техни приятели, за да участва в КАМПАНИЯТА. 

Всеки участник, публикувал в коментар под някоя от публикациите снимка на домашно отгледаните си билки и зеленчуци и тагнал трима свои приятели, участва в лотария за получаване на наградата по т.7. Дали участието е печелившо, се определя на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер след края на Кампанията. В Кампанията ще бъде изтеглен един печеливш участник и трима резервни участници.

6.2. За едно участие в лотарията се приема един публикуван коментар. Повече от един коментар/отговор от едно лице, се броят за едно участие. За избягване на всякакво съмнение за валидно участие в лотарията всяко лице може да публикува само по един коментар със снимка.

6.3. Получаването на наградата не е обвързано с осъществяване на покупка.

6.4. Информация за Кампанията и печелившите ще бъде предоставяна от Организатора. 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ 

7.1.Наградата в Кампанията включва: 

• 1 брой ваучер на стойност 300лв от магазини MS.Bricolage

7.2. Печелившият  ще бъде определен от Организатора чрез специализиран софтуер. Освен печеливш ще бъдат изтеглени и трима резервни участници.  

7.3. В срок до 72-часа, считано от публичното обявяване на името на печелившия  на 13.07.2020 г. чрез публикация на Facebook страницата на Майко Мила!, печелившият трябва да изпрати лично съобщение на Facebook страницата на Майко Мила“!  и да посочи актуален имейл и телефон за връзка. В случай, че печелившият не се свърже с организатора в посочения срок, организаторът има право да  избере друг победител измежду изтеглените трима резервни участници. 

7.4. Ако определеният от специализирания софтуер печеливш не отговаря на условията за участие в Кампанията, както и не отговаря на условието по чл.5.2. от общите условия, то същият няма право да спечели наградата. В този случай Организаторът избира друг победител измежду изтеглените трима резервни участници.

7.5. Наградата не може да се замени с парична и се получава на касата на посочен от печелившия магазин от веригата на MS.Bricolage

7.6. Фондацията и Организаторът не носят отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8. Лични данни

8.1 Доброволното предоставяне на лични данни ( имена, имейл адрес, адрес за доставка  и телефон на печелившия участник.)  за целите на Кампанията  и предоставянето на достъп от участниците до информацията, съдържаща се в потребителския им профил във Фейсбук (www.facebook.com) e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието  предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на участници  са гарантирани от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

8.2 Организаторът е длъжен да обработва личните данни на  участниците  в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Кампанията, с изключение на случаите предвидени в ЗЗЛД.

8.3 В съответствие със ЗЗЛД участниците в Кампанията имат право:

(1) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка безплатно.

(2) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(3) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

8.4 Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила ДЕКЛАРИРАМ, че: 

(1) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; 

(2) предоставям доброволно личните ми данни и 

(3) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. 

8.5.Фондацията и Агенцията  нямат достъп, не получават и не обработват лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя са с предназначение контакт и връзка за предоставяне на наградата, не се съхраняват след приключване на кампанията и се заличават.

8.5. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Организатора  Мадърборд ООД лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора Мадърборд ООД на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на следния адрес: info@maikomila.bg 

8.6. Всеки участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

9. Разни

Всеки участник в кампанията се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в Кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на Майко мила, с цел обявяване на печелившите в Кампанията. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер, с цел повече участия в Кампанията и нарушават механизма ѝ, ще бъдат отстранени без допълнително уведомление, като губят правото си на участие и последващо получаване на награда, в случай че са определени за печеливши. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата всякакво съдържание, което по своя преценка определи за неподходящо и неуместно. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на потребители на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

Кампанията не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Мадърборд ООД и Фондацията не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

11.2. Мадърборд ООД и Фондацията не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по  тяхна вина.

11.3.  Фондацията не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни от Мадърборд ООД при участие в Кампанията.

12. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали между Организатора, Фондацията и участниците в Кампанията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

12.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Кампнаията, които възникват по време на кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Кампанията. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

12.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Кампанията и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Кампанията.

13. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При получаване на награда печелившият подписва приемо-предавателен протокол (обратна разписка), с което удостоверява получаването й.

Няма начин да не сте проследили телефонната история в две части Писмо от един 12-годишен, който иска по-як телефон и Договор с един 13-годишен, който вече има смартфон, след която стотици родители започнаха да договарят и предоговарят покупката на нови телефони с децата си.

Следва кратко продължение по темата, дошло от също толкова строга и справедлива майка като героинята от оригиналната поредица. „Договорът толкова ми допадна, че реших да го предложа за подпис на дъщеря ми. Тъй като съм юрист по професия, ѝ предоставих възможността да нанесе промени в него, ако смята, че има нещо неприемливо“, писа ни тя и ни изпрати документ, който освен задължения за детето, съдържа и такива за родителите.

И така, вижте гледната точка на една тийнейджърка по въпросите с ограничаването на нейните права и споделяйте какви промени претърпя договорът и във вашите семейства!

Задължения за мен:

Аз, Мая, разбирам, че да имам смартфон е мое право, но и че долните правила са с цел да осигурят моята безопасност, защото иначе вие, родителите, ще си умрете от притеснение, какво толкова върша с този телефон.

След като изчета клаузите по-долу и след като сложа инициалите си на „______“, приемам да следвам следните правила:

Живият човек има предимство пред телефона. Това значи, че телефонът няма да се ползва на масата докато се храним.______

Ако нашите ме потърсят, вдигам или връщам съобщението/обаждането щом го видя.______

Пиша съобщения до нашите, сестра ми и други българи на български език (и на кирилица)._____

Нашите ще имат паролите за телефона ми в случай, че някой ден ги забравя или без да искам го блокирам._____

Ако получа през телефона нещо, което не ми харесва, ще споделя с нашите. ____

Ще се постарая сметката ми да не надминава месечната такса. ___

Няма да чупя или губя телефона. ____

Телефонът е за да ми служи, а не обратното. ____

Ще се постарая да спазвам правилата, които написах в този договор. Ако по някаква причина наруша някое от тях, ще ви кажа и ще ви обясня защо.

Задължения за вас:

След като изчетем клаузите по-долу и след като сложим инициалите си на „____“, приемаме да следвам следните правила:

Ние, родителите на Мая, разбираме, че работата ни е да се тревожим за нея, но ще ѝ оставяме и малко свобода. _____ _____

Телефонът ще може да се ползва на масата, докато се храним, но само ако е наложително или искаме да проверим нещо. ____ _____

Ще я извиним, ако не е могла да вдигне/отговори на съобщение, ако си има основателна причина (била е в час и т.н.) ____ ____

Ще я разберем ако не иска да сподели нещо с нас, все пак и тя си има личен живот. ____ ____

Ако сметката ѝ надмине месечната такса, няма да ѝ се караме а ще си поделим разходите за плащане. ____ ____

Ако счупи телефона, ще си купи нов протектор с нейните пари. _____ _____

Ако изгуби телефона, ще ѝ помогнем с каквото можем да го намери. ____ ____

Когато крещят и трещят, децата са способни да изцедят от нас и последната капка търпение. Особено, ако сме с тях навън, в някой уютен ресторант с приглушена светлина, убедени, че можем да се слеем с останалите хора, които просто се наслаждават на салатата си с авокадо и вдигат наздравици, но вместо това, още при първия детски писък, получаваме осъдителни погледи от всички страни.

Много често реакцията на родителя е да сложи нервно ръка върху устата на детето и да го „успокои“, размахвайки укорително пръст. И какво става? Някои от току-що от отправилите укорителни погледи клиенти са потресени от тази жестокост. Е, да, някои други си отдъхват, но всъщност затапването на устата на детето е урок, който ще ви изиграе лоша шега в бъдеще, казва за за Fatherly д-р Уендела Уиткомб Марш, анализатор на детското поведение.

"Първо, така изпращате посланието, че детето е неспособно да се успокои само и изисква външна намеса", казва Марш. "Второто послание е, че на по-големите и по-силни хора им е позволено физически да наложат волята си над по-малките. Трето, децата имитират родителите си и се учат, наблюдавайки поведението им."

Последната точка е особено важна. Д-р Марш насърчава родителите да разгледат потенциалната опасност детето им да действа по същия начин спрямо друго дете и да намерят друг начин да го успокоят.

Ето нейните 4 стъпки за успокояване на врещящо дете:

СПРЕТЕ

Не, не го крещете или изсъсквайте на детето си. Родителите трябва да спрат да правят това, което правят (да си ровят в салата, да гледат цените на виното, да си говорят със сервитьора за мача), и да обърнат внимание на детето си. Превъзбудено ли е? Разстроено? Гладно? Нещо боли ли го?

КЛЕКНЕТЕ

Буквално. Когато родителите слязат на нивото на детето си и го гледат в очите, това го кара да се почувства по-добре и също така помага на родителите да оценят ситуацията. А това може да улесни подобряването ѝ.

ШШШШ

Родителите трябва да се усмихват, да забавят и да снишат гласа си, дори да шепнат, когато искат да кажат нещо по-твърдо на своето дете. Това не само моделира поведението му - то наистина може да млъкне, за да чуе кой какво има да му каже с тооолкова тих гласец.

ПЕЙТЕ

Ако все пак детето е неутешимо, опитайте да му попеете тихо тихо. Една позната песен ще отвлече вниманието му от нещото, което го дразни.

Когато тези четири правила не могат да бъдат приложени просто зарежете филма, партито, вечерята с приятели или излежаването на шезлонга и се разходете спокойно с детето си, докато то се успокои, съветва още Марш. "Ако не можете да напуснете „обекта“, например - в самолет сте, опитайте да утешите детето си, като му шепнете мило, бавно и спокойно, докато не видите, че има признаци на успокояване. То трябва да се чувстват обичано, а не притиснато. Колкото до другите хора в самолета - чували са плачещо дете и преди, ще оцелеят."

Първото задължение на родителя е към детето, в края на краищата, а не към чувствителността на непознатите около тях. „Ако се притеснявате, че другите ви съдят, просто си дайте сметка, че сривът се случва с вашето дете, а не с вас. Обикновено това е извън техния контрол и те не го правят нарочно, за да ви провалят вечерта!“, казва д-р Марш. И още нещо – не се връзвайте на мнения, според които, говорейки спокойно на детето си, го разглезвате. Защото има огромна разлика между това да угаждате на всяка негова прищявка и да проявявате съпричастност към настроението му.

"Колкото повече практикувате този спокоен стил на укротяване, когато нещата не са съвсем критични, толкова по-способни ще сте да се справите с наистина истерична ситуация", казва още д-р Марш. Но каквото и да се случи: обръщайте се към децата с благ и разбиращ тон. Дете, което се доверява на родителите си, е много по-вероятно да се успокои!

Помните ли писмото на 12-годишния Стефан, в което той обясни на майка си Анна Герджикова по супер възпитан и аргументиран начин, че много, ама много спешно му трябва един хубав смартфон.

Сега Анна ни изпраща продължението на тази история, след като детето е получило половината сума за нов телефон за 13-ия си рожден ден, а другата половина от парите е изкарал сам – с косене на трева! (Да не забравяме, че семейството живее в САЩ). 

Преди да започне да го използва обаче, Стефан ще трябва да подпише договор със следните правила: 

Аз, Стефан, разбирам, че да имам смарт телефон е привилегия, а не мое право.

Разбирам, че долните правила са с цел да осигурят моята безопасност и да ми помогнат постепенно да се науча как да използвам с смартфона с акъла си, а не той да прави живота ми черен безпричинно.

След като изчета клаузите по-долу и с помощта на нашите ги обсъдим и след като сложа инициалите си на "______", приемам да следвам следните правила:

 1. Живият човек има предимство пред телефона. Това значи, че телефонът няма да се ползва на масата докато се храним, по време на семейни занимания, когато имаме гости у дома или когато си говорим. ______
 2. Телефонът ще е на режим „тихо“ като съм сред хора, които мога да обезпокоя (примерно в училище, нинджа клас). ______
 3. Телефонът спи в кухнята от 8:30 вечерта до 6 сутринта. Аз спя в леглото си на горния етаж. ______
 4. Ако нашите ме потърсят, вдигам веднага или връщам съобщението/обаждането им при първа възможност.
  ______
 5. Пиша съобщения до нашите, сестра ми и други българи на български език (и на кирилица). ______
 6. Ако не разпозная номера – не вдигам и не връщам текста.
  ______
 7. Разбирам, че телефонът може да бъде ползван за клюки, нагрубяване, неподходящи снимки. Ако не бих казал или показал нещо на нашите – няма да го пратя и като съобщение или публикувам онлайн. ______
 8. Нямам достъп до социални медии, защото мозъкът ми не е дорасъл да разбира комплексността им. Ще обсъдим кога да си направя профил и къде, ако реша, след време. ______
 9. Не мога да свалям приложения без съгласието на нашите, защото нямам мастер парола. Ако искам игра или друго приложение, обсъждам с тях.______
 10. Нашите ще имат всички пароли и телефонът ще бъде следен от тях с родителски спай програми. Знам това, защото сме го обсъдили и разбирам защо е нужно. _______
 11. Няма да правя и изпращам неподходящи снимки. ______
 12. Ако получа през телефона нещо, което ме кара да се чувствам некомфортно, ще споделя с нашите, за да решим заедно как/дали да отговорим. ______
 13. Koгато пътувам извън САЩ, ще се информирам предварително и ще се съобразявам с условията на интернет доставчика, за да не генерирам излишни разходи. ______
 14. Ако сметката ми надмине уговорения семеен план, аз поемам разходите_____
 15. Ще чета между 150 и 200 страници на седмица от истинска книга. _____
 16. Ако загубя или счупя този телефон, връщаме в употреба стария, не толкова умен телефон. ______
 17. Разбирам, че дори да изтрия текст/история на това какво съм търсил онлайн, тази информация може да се намери и да се използва срещу мен. ______
 18. Телефонът е да ми служи, а не обратното. Няма да го използвам за каквото и да било, което ме прави лош приятел или неприятен човек. _____
 19. Ползването на телефона за видео/игри се брои към дневния ми лимит за време пред екран. Аз имам отговорността да следя колко време след училище съм пред екран и да се стремя да го контролирам, както сме говорили с нашите. ______
 20. Ако започна да занемарявам оценки и училищни ангажименти, да игнорирам приятелите си или да спортувам по-малко, заради прекомерна употреба на телефона си, това ще бъде обсъдено с нашите и ще вземем мерки, с които всички страни са съгласни. 
  ______
 21. Времето ми в интернет през телефона ще е ограничено до 2 часа на ден по мой избор кога (между 6:00 и 20:30 ч.) ______
 22. Ако не разбирам как се ползва нещо свързано с телефона, или не съм сигурен какви последствия би имало - не хаквам, а питам. Разбирам, че нашите също нямат всички отговори, но ще направят възможното да ми помогнат. ______
 23. Този договор подлежи на преразглеждане, ако някои от клаузите се окажат неприложими или безсмислени. 
  ______

Оригиналът на подписания документ ще е ламиниран и закачен на хладилника, при другите важни семейни документи, за да можем всички бързо и лесно да си припомняме правилата.

Аз имам копие в моята стая, което мога да преглеждам когато преценя.


Темата за или против детето да има смартфон е сложна - на колко години е нормално да разполага с такъв, нужно ли е да е някакъв супер модел, как да бъде ограничено използването му в училище, а и изобщо, за да не се зомбира детето, как да следим за какво го използва без да нахлуваме прекалено в личното му пространство. Днес обаче имаме гледната точка на 12-годишния Стефан, който се опитва да убеди майка си, че много, ама много спешно му трябва по-як телефон, при това - по един доста културен и аргументиран начин. Чрез писмо. Получателката е Анна Герджикова, която разсъждава върху писмото от 15 септември, когато го е получила, и най-накрая го споделя с всички нас. Прочетете го и кажете вие как бяхте (или не бяхте) убедени да купите смартфон на детето си и съжалявате ли за това!

Скъпа МАМО,

Пиша ти това писмо, за да ти обясня защо ми трябва по-добър телефон.

"Страхувам се от деня, в който технологиите ще надминат човешкото взаимодействие. Тогава светът ще има поколение от идиоти.", казал е Айнщайн и аз му вярвам, но ако получа нов телефон, ще продължа да общувам с различни хора и ще си намирам нови приятели. Освен това Бил Гейтс казва: „Технологиите са просто инструмент. В случаите, когато събирате децата да работят заедно и искате да ги мотивирате, учителят е най-важен!”.

Мисля, че той също е прав.

Искам по-добър телефон, за да мога да влизам в интернет - място с интересни факти и нови знания. Да, ако имам телефон, може да гледам видеa в YouTube, ама ще са само най-интересните канали: The HacksmithThe Backyard Scientist, Slo-Mo Guys и Brave Wilderness.

Вярвам, че съм достатъчно достоен да имам по-добър телефон, защото съм отговорен. Правя доста неща, за които не би трябвало да се сещам – но ги върша без да ми напомняш. Отговорен съм и защото не загубих първия си телефон в продължение на три години (е, не си спомням точно колко време беше, но знам, че беше много). И не забравяй, че карам колело до тренировките по таекуондо почти всеки път, което значи, че съм достатъчно самостоятелен, за да имам и смартфон.

Ето още една причина защо ми трябва: понякога се налага да провериш нещо в интернет по време на час... И, какво, аз само си седя там и нищо не правя, докато другите си цъкат в телефоните…

Чувствам много неудобно с флип телефона, който имам сега. Когато се налага да го извадя пред другите, ставам параноичен, защото мисля, че ще ми се смеят. Ако имам по-добър телефон, няма да го крия.

И друго - тъч скрийнът ти позволява да пишеш бързо, а този, който имам сега, ми отнема ужасно много време да напиша нещо.

Ще спазвам няколко правила: няма да използвам смартфона в стаята си след 20:00 ч. (освен ако не говоря с някой приятел); ще го оставям да се зарежда в друга стая; няма да го използвам и през уикенда (освен ако не си говоря с някой приятел).

Ако имаш други правила, кажи ми.

Моля те, обмисли идеята да ми вземеш по-добър телефон.

С уважение,

Стефан Стефанов

Да си майка може да изисква време, търпение и внимание по три, казва Александра Ценова, чиято заетост включва грижи за 5- и 2-годишно, и новородено. Със следващите редове обаче тя иска да преобърне представата за вечно припряната и тревожна майка, обяснявайки как успява да се справи с майчинство, домакинство и хоби накуп.

Винаги съм била на мнение, че има ли желание и организация, може да се намери време за всичко, което пожелаеш да направиш. Наскоро запитана и провокирана от една близка как успявам с всичко, генномодифицирана ли съм, или просто имам добър дилър (на онези вълшебни хапченца, които ти дават временно сила), се запитах какво всъщност правя, за да чувствам в края на деня удовлетворение, че съм се справила с всичките си роли (или поне се
надявам да е така).

Ето няколко прости правила, които спазвам:

ПРИОРИТЕТИ

Със сигурност искаме да свършим всичко запланувано, но важното е да разберем кое е неотложно и да свършим първо него, а за останалото… ако остане време.

Ситуация: в едно и също време кърмя бебето, баткото ме уведомява, че има „ау“ (онова голямо действие, което всеки извършва в тоалетната), а каката ме моли да поиграя с нея на Домино. Решавам, че първо трябва да донахраня бебето. Така гарантирам заспиването му, за да спася положението в тоалетната и да се насоча към играта на Домино.

На това му се вика да степенуваш приоритети с цел постигане на дългосрочен успех (е, поне за близките 2 часа).

НИКОГА НЕ ВЪРШЕТЕ САМО ЕДНО НЕЩО

Това си е чиста загуба на време. Докато кърмиш и бебето ти се е увесило на гърдата, спокойно можеш да помагаш с обличането на другото дете, да четеш приказка, да приготвяш дрехи за градината, да обикаляш из стаите.

Ето и сценката "Семейна вечеря". Двамата родители и двете по-големи деца са седнали на масата и похапват. В момента, в който малкият батко вече губи интерес към вечерята, бебето надава истеричен вой, защото часът му за ядене наближава и то иска да участва в семейната сбирка. Какво ти остава: гълташ храната надве-натри, къде сдъвкала, къде - не, буташ по някоя и друга лъжица в устата на баткото и подканяш и каката да не се заплесва. Е, междувременно получаваш въпроса „Мамо, бебето къде е?!“, защото така добре си го подрусвала на крака си, че то се е озовало под масата...

НИКОГА НЕ ГОТВЕТЕ САМО ЗА ЕДНО ЯДЕНЕ

Това си е чисто разхищение на време, нерви и ток. Всеки обича прясна домашна храна, но това не трябва да става за сметка на времето за игра с децата, разходките и забавленията. Колкото по-лесно се готви дадено ядене, толкова по-често го повтаряйте. Е, може да сготвите и патешко магре или яребица с екзотичен сос, но по-добре е да подсигурите прехраната за по-дълго с една проста леща, пиле с ориз и картофена яхния.

ЧИСТЕНЕТО - НА ПАРЧЕ

С къща на четири етажа с двор не мога да си позволя лукса да отделя няколко часа да почистя всичко наведнъж, затова чистя това, което е мръсно, тогава, когато го видя, минавайки покрай него, между другото.

Така неусетно мога да поддържам чиста къща, без да изчезвам за неопределено време от полезрението на домочадието, което обаче точно в този момент ще ти се пречка най-много, ще се сети, че му трябва нещо от
стаята, чийто под тъкмо си изчистил и, минавайки, оставя неизбежно стъпки. Познато, нали?

НАМИРАЙТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ

Сега ще кажете „Ама как така?“ или „Доста банално“. Да, така е, но за да се чувстваш психически добре, което е от изключително значение за физическата ти издръжливост и координация, е важно да отделяш определено време за себе си, колкото и малко да е то. Дали ще погледаш любим филм, почетеш книга, шиеш гоблен или каквото душата ти желае, важно е да си открадваш малко време между готвенето, прането, чистенето, храненето, приспиването и т.н. само за себе си. Намерих своето хоби сравнително скоро, започвайки да се занимавам с така модерните
handmade неща. Така увлякох и дъщеря си и възпитах у нея чувството за красота и акцент към детайлите.

ВЪЗПИТАВАЙТЕ ДЕЦАТА СИ В САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Това е най-трудно постижимото и най-ефективно правило. И най-полезното за самите деца, тъй като им дава самочувствие, че са можещи и независими. Инвестирайте време в това и ще берете плодовете точно когато ви е най-нужно.

Готвейки, оставям големите деца да си играят сами на друг етаж от къщата. Отивам да видя какво е положението и установявам, че 2-годишният ми син е имал нужди, и то големи. Взел си е гърнето, свършил си е работата, изсипал си го е в тоалетната, без видими следи около нея, и си го е върнал обратно на мястото. На това му се вика човек, който се оправя в живота.

В същото време 5-годишната ми дъщеря си е подредила стаята, избърсала е прах, минала е пода с метла и моп.

А в това време малкото бебе спи. Деца-мечта. Понякога.

РАЗДАВАЙТЕ ЛЮБОВ

Това, което ме кара да заспивам спокойно вечер, да си казвам, че съм се справила, е мисълта, че всеки ден показвам на децата си, че ги обичам, целувам ги, гушкам ги, обръщам им внимание, прекарвам персонално време с всеки, уча ги на нещо. Това е то да си родител. Щастлив!

Вижте още:

Ако всекидневието на майката беше чеклист

Баща летял сам-самичък с трите си деца! Представяте ли си??

 

Помните ли „Основателни“ причини за детски рев – статията, в която родители разказват със снимки удивителни поводи, предизвикали гневни изблици и сълзи, сред които култовият кадър „Кучето му е застанало на пътя и му пречи да бута стола“:

Повечето от нас вероятно са достигали прага на нервите си, когато децата изпаднат в онзи особен период на крясъци, хвърляне на храна и играчки и, въобще, всякакви внезапни избухвания, предизвикани от… почти нищо.

И тъй като тези епизоди от детското поведение си текат на фона на денонощните грижи, които полагаме за тях, за повечето майки е трудно да проявят чувство за хумор, когато се окаже, че детето плаче, защото не може да измете кучето.

Вместо това непрекъснато си задават въпроса защо то изглежда най-недоброжелателно и свадливо, когато е точно около тях. Ето краткият отговор, според детския психолог Хедър Витенберг, публикуван в статия на homemaking.com.

Ако детето ви е предразположено към по-буйни настроения и често не слуша, вие сте двойно по-шокирани, когато някой от близките ви ви разказва за неговото добро, направо блестящо поведение, докато са били с него. По сведения на детегледачката вие имате страхотен ангел, който заспива веднага - едва сложен в леглото. Учителката в яслата или в детската градина няма толкова силни думи, с които да опише спокойствието на детето ви и умението му да общува с другите хлапета. Чудите се за чие дете на тая земя те говорят?

Giphy.com

Ако смятате, че детето ви показва най-лошите си страни само когато е с вас, не сте сами, нито грешите. Детският психолог д-р Хедър Витенберг обяснява:

"Децата пазят както най-доброто, така и най-лошото за нас, родителите. Пред нас те показват истинското си същество. Нужна е енергия, за да бъдеш непрекъснато "добър" и да следваш правилата - особено за малките деца. Затова, когато се приберат вкъщи, те оставят всичко да се излее навън. Добрата новина е, че най-дълбоката им любов, привързаност, възхищение и нежност също са запазени за вас. "

В крайна сметка, детето ви действа бурно повече пред вас, защото се чувства комфортно, безопасно и подкрепено именно най-вече около вас. Вероятно и вие не обичате да показвате "най-лошото" от себе си пред всички, запазвайки го за вашите най-близки, от които няма да получите осъдителна реакция. Нещо подобно важи и за децата.

Вие ги карате да се чувстват достатъчно обичани, така че те усещат, че могат да си позволят да се държат зле пред вас – знаейки, че ще ги обичате все така безусловно и в края на деня.

Така че следващия път, когато тичате из магазина с две дини под едната мишница и с крещящо дете под другата, поемете дълбоко въздух. Ще има моменти на хаос, викове и истерии, запазени само за вас. Но също така ще има и моменти, в които детето ви ще блести най-ярко специално за вас.

След като ни зареди със супер факти за затапване в Как да изберем за кой отбор да викаме на Световното, спортният журналист Петър Хераков връща топката назад и започва темата за най-обожаваната игра от правилата. Ако знаете какво е аут и корнер, минете директно на Правила за напреднали. А ако сте чували за Дузпа Велизарка и знаете не само какво засада, но и пасивна засада, значи ви е достатъчно само Правилото за ултрамегаексперти, за да обогатите познанията си. И така, добре дошли в света на футболните термини!    

Футбол може да се играе и от трима човека и бордюр и чанта за врата. Затова е и толкова популярен. Това е игра за развлечение, макар понякога да изглежда, че е война. Сигурно не е случайно, че много от термините в играта са военни.

Накратко: Целта на играта е да вкараш повече голове във вратата на съперника, която е с размери 7,3 м дължина на 2,44 м височина. Гол е когато топката мине с целия си обем голлинията.
Диаметърът на топката трябва да е около 22 см. Което ви дава перфектно извинение да проверите дали възлюбеният ви лъже за размера. Теглото й е между 410 и 450 г.
Официалните размери на терена са между 90 и 120 м дължина и между 45 и 90 м широчина. На него тичат два отбора от по 11 души - десет полеви играчи и един вратар. Вратарят е единственият от тях, който може да играе с ръце (освен Диего Марадона, но той е Бог и това не се брои). Вратарят може да играе с ръце само в своето наказателно поле.
Футболистите се ритат, дърпат, блъскат, плюят и всякакви други детски неща. Затова на терена има съдия (рефер). Той решава кой футболист първи е нарушил правилника. Съдията има и двама помощници край двете странични линии. Понякога има и още двама край наказателните полета.
Футболът се играе в две полувремена от по 45 минути. Вече доста години към тях се добавят още минути в края. Колко е минималното добавено време се решава от съдията.

Правила за начинаещи

Централна линия: Линията, която разделя терена на две. От нея се изпълнява началния удар - в специално място по средата на линията. Нарича се център. От центъра се подновява и играта след отбелязан гол.

Аутлиния: Линията от двете страни на вратата.

Голлиния: Линията между двете греди на вратата.

Аут: Когато топката мине линията от двете страни на вратата и с нея последен е играл футболист, който напада - опитва да вкара гол.

Корнер: Когато топката мине линията от двете страни на вратата, но с нея последен е играл футболист, от отбора, който защитава по-близката врата. Изпълнява се от мястото, където линиите правят прав ъгъл.

Тъч: когато топката излезе от страничната линия (дългата част на терена/тази на която няма врата).

Нарушение: Когато съдията прецени, че има нарушение, той дава звуков сигнал.

Жълт картон: Официално предупреждение. Ако съдията реши, че нарушението отговаря на някой от всичките критерии, които са записани в правилника, той показва жълт картон на провинилия се. Един вид, внимавай какво правиш, за да не се стигне до червен картон.

Червен картон: Изгонване от игра. Футболистът, който го е получил, трябва да напусне терена и не може да се върне в игра. Отборът му играе до края с човек по-малко. Дава се или за изключително груба игра (шпагат през кръста), или за спиране на голова ситуация (не е вратар, а подлага ръка преди топката да мине голлинията), или за два жълти картона в един мач.

Пример: Съпругът ви е забравил рождения ден на майка ви - жълт картон. Съпругът ви е забравил годишнината от сватбата - червен картон.

Пряк свободен удар: Когато съдията отсъди нарушение, в повечето ситуации има пряк свободен удар. При ПСУ, ако пратиш топката във вратата на съперника, има гол.

Непряк свободен удар: Има ситуации, в които реферът пак отсъжда нарушение, но дава непряк свободен удар. Тогава неговата ръка е вдигната нагоре във въздуха. При НПСУ, топката трябва да бъде докосната от друг футболист (без значение съотборник или противник), за да влезе в игра. Ако бъде пратена във вратата от НПСУ се отсъжда не гол, а аут.

Ситуации, в които се отсъжда НПСУ: две докосвания на топката от статично положение (все едно си подаваш сам от тъч или ПСУ), вратарят улавя топката с ръце, когато му е върната от съотборник, засада, показване на картон без да има нарушение (двама си подават, а съперник отива и напсува единия от тях).

Кори/Предпазни кори: Задължителна част от екипа. Предпазва долната част на крака от ритници и прочие нескопосани прояви. Но синините и деформираните долни крайници са задължителни за футбола.

Ръкавици: Всички футболисти могат да носят ръкавици. Вратарите имат специални такива, но чак от последните 50 години - преди това са пазили с голи ръце.

Други екстри: Не се позволява носене на синджирчета, медальони, пръстени, обеци и прочие бижута. Могат обаче да се носят очила (Едгар Давидс) или шлемове (Петер Чех), стига да не представляват опасност за другите играчи.

Правила за напреднали

ВАР система: ВАР означава видео асистент рефер. Тоест още съдии гледат внимателно на няколко екрана какво се случва и казват на главния съдия дали е объркал или не (само за наистина важните решения). Той също може да прегледа ситуацията на екран и да реши дали да отмени решението си. Това е последното нововъведение във футбола.

Симулация: Целенасочен опит чрез театралния действия да излъжеш съдията. Някои страни, най-вече по-южните, произвеждат експерти в това отношение. Съдиите би трябвало да наказват симулациите с жълти картони, но понякога не го правят. ВАР системата ще отнеме нечестното предимство от симулацията, но ще отнеме и малко от чара на играта. Причина за спорове, които продължават дълги години в някоя кръчма.

Дузпа: Нарушение в наказателното поле на съперника. Още една причина за спорове, които продължават дълги години в някоя кръчма. Един футболист, срещу вратаря на съперника. Ако топката се отбие от гредата или вратарят я избие, играта продължава. Ако топката мине голлинията се присъжда гол.

Дузпа Велизарка: Дузпа, кръстена на перничанина Велизар Димитров. Известен с това, че падаше като посечен с мачете, и трудно можеше да се прецени дали симулира или наистина е фаулиран. Известен и с това, че не никога не е сменял стила на прическата си - на път, с модерна през 80-те дължина отзад. Канят го понякога в различни телевизии.

Продължения: Две по 15 минути. Прилагат се при мачове на елиминации. Тоест, когато единият от двата опонента трябва да отпадне. Това се случва в различни турнири. В първенствата се играят определен брой кръгове и се излъчва шампион. На Световни, Европейски, Шампионска лига, Лига Европа и т.н. структурата е следната: предварителни елиминации (някой трябва да отпадне и може да има продължения), групова фаза (като първенство, но с по-малко кръгове), още елиминации (може да има продължения).

Дузпи при елиминации: Ако в продълженията не се излъчи победител, това става чрез изпълнение на дузпи. Избират се петима играчи предварително и те се редуват да бият. Ако резултатът е равен и след тези пет изпълнения се продължава на принципа на внезапната смърт - по една дузпа докато някой не сбърка.

Правила за експерти

Засада: Правилото, което тормози най-много хора, включително съдиите и някои коментатори. Правилото е, че при пас напред между голлинията и футболиста, които получава топката, трябва да има най-малко двама противникови футболисти. При засада асистентът сигнализира с флага си. Най-лесно се показва с картинка.

Случай на засада: Вратарят е излязъл напред и между играча, който получава топката и голлинията има само един защитник. Какво правим? Реферът отсъжда засада и това е.

Случай на засада 2: Вратарят е излязъл напред и между играча, който получава топката и голлинията има двама защитници. Какво правим? Нищо - играта продължава.

Пасивна засада: Почти ново правило с цел подкрепа на нападателния футбол. Един футболист е в пасивна засада, ако е в положение на засада, но не играе с топката. Тогава, ако пасът не е насочен към него, не се отсъжда засада. Пример: Гошо е в засада, но топката е подадена към Пешо, който не в засада. Той пробива и подава на Гошо, който вече не е в засада. Гошо вкарва гол и всичко е наред - той се признава, а Гошо и Пешо празнуват. Съперниците псуват.

Допълнение: Засада има само в съперниковата половина. Ако тръгнеш от своята половина на централната линия, засада няма – прекрасен пример е вторият гол за Швейцария срещу Сърбия.

Правило за ултрамегаексперти

Виждали ли сте как, когато някой вкара особено важен гол в самия край, всички се събират и се прегръщат заедно? Правилото постановява следното: "Подновяването на играта се случва, когато съперникът се прибере в своята половина". Но ако всички футболисти на съперника празнуват извън терена, то съдията може да реши, че не е нужно да бъдат чакани и да поднови играта. Поради тази причина при мега радост се налага на треньорския щаб с остър шпагат да спира най-бавния, за да го остави в съперниковата половина. Така съдията не може да поднови мача, дори и да иска да го направи.

cross