fbpx

Във връзка с постъпили множество въпроси от Министерството на образованието и науката изпратиха в официално съобщение най-важната информация за Националната програма „Отново заедно“, която беше приета с решение на Министерския съвет на 16 юни 2021 г.


Как се финансира НП „Отново заедно“?

Националната програма „Отново заедно“ се финансира с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. Те ще стигнат за почивка на 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. Туристическият пакет за всеки участник е с фиксирана стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.

Кои училища могат да се включат в НП „Отново заедно“? Могат ли да участват частни училища?

Участие в програмата могат да заявят всички 2258 държавни и общински училища. Не се предвижда включване на частни училища, защото засега те не участват в изпълнението на националните програми за развитие на образованието.

По какви критерии ще бъдат одобрявани учениците и придружаващите ги педагози, които ще отидат на лятна почивка?

Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

Директори се притесняват, че критериите ще създадат “елементи на дискриминация”.

Всяко училище има своя специфика. Тъкмо за да избегне дискриминация, МОН не определя унифицирани критерии за подбор. Учителите във всяко училище познават най-добре конкретните потребности на своите ученици. Ето защо в Националната програма „Отново заедно“ са формулирани само примерни критерии и се дава свобода на педагогическия съвет на училището да определи конкретните критерии, по които ще избере кои ученици да се включат в групите за шестдневните летни пътувания.

Защо не включите децата от семейства с нисък социален статус?

Училищата имат пълната свобода да изберат критериите, по които да включват ученици, според своята специфика. Педагогическите съвети имат отговорността да преценят за кои ученици е най-подходяща програмата и кои деца имат най-голяма необходимост от подкрепа. В различните случаи това могат да са ученици от семейства с нисък социален статус, преболедували COVID-19 или загубили близък в пандемията. Други могат да включат отличници или пък деца с нужда от допълнителна подкрепа и т.н.

Децата със специални образователни потребности ще могат ли да участват?

От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват всички ученици от I до XI клас, включително деца със специални образователни потребности.

Децата и младежите в ученическа възраст, които посещават Центровете за подкрепа за личностно развитие, са също ученици, записани в определено училище, и имат право да участват в програмата.

Как се кандидатства за участие в програмата?

За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в МОН минимален набор от документи, описани в програмата, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.

Документите се проверяват за съответствие с изискванията от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
Документите се изпращат по електронен път на електронен адрес otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО).

Могат ли образователни медиатори да бъдат ръководители на групи?

Не. В програмата е записано, че ръководители на групи могат да бъдат учители, а по изключение и други педагогически специалисти.

В какви срокове се кандидатства по програмата?

Заявки се приемат на два етапа. Първият етап приключва на 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

Последният срок за кандидатстване е 1 септември или до изчерпване на финансовия лимит. Това означава ли, че ако училище подаде заявка на по-късен етап, може и да не вземе участие?

Да. Програмата разполага с ограничен бюджет от 15 млн. лева. Заявките ще бъдат удовлетворявани по реда на постъпването им до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на лимита на програмата. Срокът за изпълнение на програмата е до 14 септември 2021 г.

Има ли ограничение за броя участници от едно училище?

За първия етап от кандидатстването (до 31 юли 2021 г.) важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и педагогически персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици могат да заявят група от до 12 участници.

За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно училище да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

Защо има ограничение от 165 участници от едно училище?

Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки. Той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемащите време процедури за възлагане на обществени поръчки.

При 20 ученици от училище колко придружаващи учители ще има?

Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. един или двама придружители. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Според чл. 8 (2) от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, група от 10-15 ученици от I до XII клас трябва да бъде придружавана от един педагогически специалист. Т.е. при група от 20 ученици придружаващите учители или други педагози могат да бъдат двама.

Кога училищата ще получат парите, заявени по НП „Отново заедно“?

70% от заявената сума ще се преведе на училището след приемането на формуляра за кандидатстване. Училищата ще получат останалите 30% от заявената сума при предоставяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор.

Как ще се извършва мониторинг за усвояването на средствата?

Мониторингът по реализацията на дейностите от програмата ще се осъществява чрез проверки от МОН и РУО. По електронен път ще бъдат проверявани документите за участие на всяко училище, договора с туроператора, както и документите, които доказват извършени разходи по дейностите на програмата. Предоставените финансови средства трябва да бъдат изразходвани до 14 септември 2021 г.

Неусвоените или неправомерно изразходваните средства подлежат на възстановяване. В срок до 20 октомври т.г. училищата трябва да изготвят и представят в РУО отчет за изпълнението на туристическите пътувания. До 25 октомври т.г. РУО трябва да предостави в МОН отчет за изпълнението на програмата. След това МОН ще отчете изпълнението на дейностите по програмата. Информацията ще бъде публикувана на електронната страница на министерството.

Какви са критериите за избор на оферти от хотели и туроператори?

Цената на туристическия пакет е еднаква за всички – 500 лв. на участник. Училищата са задължени да съберат поне три оферти от туроператори, вписани в Националния туристически регистър. Всеки от тях трябва да предложи база, транспорт, изхранване и културна, спортна и/или социална програма за фиксираната стойност от 500 лв. С решение на педагогическия съвет на съответното училище се избира най-добрата от трите оферти спрямо включените в нея услуги, вкл. условията за настаняване.

Ако туроператор предложи по-ниска пакетна цена, може ли това да бъде критерий за избора му от училището?

Не. Цената на туристическия пакет е фиксирана – 500 лв. на участник, и не е критерий за избор на туроператор. При избора на оферта имат значение видът и качеството на предлаганите за тази цена услуги – транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна и/или социална програма.

Има ли списък с туристически бази? Училищата сами ли ще ги избират?

Няма предварителен списък с бази. Училищата ще са задължени да съберат поне три оферти от туроператори, всеки от които трябва да предложи база за настаняване, транспорт, изхранване и културна, спортна и/или социална програма. С решение на педагогическия съвет на съответното училище се избира най-добрата от трите оферти. По този начин поставяме училищата в силна позиция, за да преговарят за най-добрите условия.

Към кого трябва да се обръщат с предложения туроператорите?

Туроператорите могат да предлагат оферти на директорите на всички общински и държавни училища, без ограничение в техния брой.

Ще има ли допълнително заплащане за учителите?

Високо ценим труда на педагозите и отчитаме тяхното натоварване по време на тези пътувания. Заплащането в такива случаи обаче е системен, недобре регламентиран проблем, който стои от години и не може да бъде решен в рамките на конкретната национална програма. Ето защо в това отношение „Отново заедно“ ще се реализира по досегашния ред. Придружаващите педагогически специалисти ще бъдат командировани от директорите, но без право на командировъчни пари, тъй като разходите за тяхното пътуване са за сметка на финансирания от държавата туристически пакет.

Те могат да получат възнаграждение по силата на писмен договор с туроператора (чл. 4, ал. 3 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.). МОН не е страна в този договор.

Защо няма ваучери, за да може детето да пътува със семейството си?

Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години, да стимулира работата им в екип. Освен това програмата ще помогне за обогатяване на тяхната култура, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

Как ще се осигури безопасността на учениците по време на почивката?

Училищата организират пътувания на ученици на различни основания. В това няма нищо ново и извънредно. Изпращането на деца на лагери, зелени училища и по различни проекти се случва всяка година. Учителите вече имат опит в организацията и провеждането на подобни дейности.

Детските и ученическите туристически пътувания с обща цена в страната и в чужбина, които са инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се уреждат с наредба на Министерския съвет. В туристическия пакет на „Отново заедно“ освен настаняване, храна, транспорт и културна, спортна и/или социална програма, е включена също застраховка за всички участници. Надяваме се почивките да се проведат нормално и да избегнем всякакви инциденти.

Как ще се реши проблемът, ако от училището има желаещи ученици да летуват безплатно по НП "Отново заедно", но няма желаещи учители, които да ги придружат?

Решението на този проблем е в ръцете на педагогическия съвет.

Възможно ли е в групите да бъдат включени и родители?

Придружителите на ученически групи се избират по преценка на директора на училището или педагогическия съвет. Това могат да са учители и други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти. В програмата не е регламентирано участието на родители, тъй като на тях не може да бъде вменена отговорност за живота и здравето на включените в пътуването ученици.

Ако дестинациите за пътуванията се избират от педагогическия съвет или директора, предвидените средства ще осигурят ли ефективна почивка на учениците и разходите на туроператора?

Доколко почивката ще бъде ефективна зависи от организацията и програмата за пътуване. Какви ще бъдат те, решава педагогическият съвет след разглеждане на събраните оферти от туроператори.

Как училища с под 150 ученици ще организират туристическо пътуване с посочени цени за участник при спазване на пазарните условия?

Туристическият пакет за всеки участник е на стойност 500 лв., независимо дали участниците са от голямо или малко училище. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни. Всяко училище, независимо от своя размер, трябва да събере поне три оферти от туроператори, от които да избере тази с най-добри условия за организиране и провеждане на пътуването.

Защо тези 15 млн. лв. не бяха дадени за нещо по-смислено като детската болница или лечение на деца в чужбина, например?

Петнадесетте милиона лева по тази програма са предвидени целево за подпомагане на туристическия сектор. Образователната система няма избора да ги насочи към други дейности. Изборът пред МОН беше или да се включи, или тези пари да се изразходват по друг начин в полза на туристическия бранш. МОН реши да се възползва от възможността да изпрати 30 000 ученици и педагози на допълнителни занимания и почивка.

Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

Източник: dnews.bg

cross