fbpx
Сам съм си Дядо Коледа!

Подаръци от Jolly Kids и Майко Мила!

7 декември 2023
красимира

Диър лейдис енд жентълмен, дис ис мамбо намбър файф, който идва да ни каже, че ако искаме децата да говорят сносен английски, когато пораснат, и да не ни е срам от тях (поне по тази линия), е хубаво да го учат с положителни емоции и щастливи преживявания, точно както го преподават в Jolly Kids.

Jolly Kids ще подарят на един от вас кредит от 400 лв. за уроци на детето му в някоя от техните програми. Изгледайте видеото, за да разберете как да ги спечелите. Гудбай енд гуд лък!

Пишете ни с коментари под видеата, качени във Facebook или Instagram страниците на Майко Мила.


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА С НАГРАДИ „САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА“ от Майко Мила!

1. Организатор на Играта

Организатор на играта САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА“! („Играта“) е Мадърборд ООД, ЕИК 205122693, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. “Червена стена” № 4, ет. 3

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 07.12.23 до 13.12.23, включително. Играта се провежда на територията на Република България.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е Мадърборд ООД, ЕИК: 205122693;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като е отговорило, по посочения в тези правила начин, в играта „САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА“ ОТ МАЙКО МИЛА на уеб адрес https://www.facebook.com/MaikoMila.bg 

3.3. Спонсор на Играта е: JollyKids

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. 

5. Описание на наградите

400 лева кредит към услугите на Jolly Kids

6. Механизъм на Играта. Теглене и получаване на награда.

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. 

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: https://www.facebook.com/MaikoMila.bg и в Периода на провеждане на Играта да се регистрира за участие.

6.3. Към посочените в т. 6.2 условия, участникът трябва да напише в коментар под постът за Играта анонсирана от Организатора, кое е най-запомнящото се преживяване, което е имал в чуждоезиково обучение.

6.4. След изтичане на Периода на провеждане на Играта, Организаторът чрез софтуер за избиране на коментари на случаен принцип, ще избере трима печеливши, а те ще бъдат публикувани на https://www.facebook.com/MaikoMila.bg

6.5. Организаторът има право да отстранява участници в случай на и не само: използване на нецензурни думи, назоваване на марки и брандове с изключение тези на Спонсора или други причини. 

6.6. Победителите ще бъде обявени от Организатора в срок до 14.12.23 г. по следния начин – Фейсбук публикация на страница - https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/ .В срок от 20 дни от уведомяването за спечелената награда по гореописания начин, всеки от печелившите участници е длъжен да се свърже с Организатора, за да се уточни получаването на наградата.

6.7. Наградите ще бъдат доставени от Спонсора на Играта.

6.7.1. Всички печеливши ще бъдат уведомени допълнително за спечелените награди и от представител на Организатора/Спонсора чрез съобщение, обаждане по телефона или чрез имейл, съгласно наличните данни за контакт с лицето, освен ако изрично не са заявили отказ от участие в Играта.

6.7.2. В случай че не е осъществена връзка с печеливш участник в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от обаждането и/или не е получено потвърждение за полученото известие и приемане на наградата в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от изпращането на имейл, печелившият участник губи правото си да получи спечелената награда. 

6.7.3. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност при условие, че печеливш участник от Играта с награди е предоставил неверни, погрешни или неактуални данни за контакт.

6.7.4. Наградите ще се изпращат на печелившите чрез куриер на вписания адрес в системата на Организатора/Спонсора адрес или на адрес за получаване, изрично посочен от Участника при уведомяването му за наградата.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един коментар. Не се позволява участието в Играта на  едно и също лице с повече от един профил в социалните мрежи.

8. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за други награди или за пари в брой. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите /ако се предвижда такъв/. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9. Защита на личните данни. 

9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

9.2. Организаторът и Спонсорът, в качеството си на администратори на лични данни, поемат задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събират, съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително – определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страницата на Организатора/Спонсора, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от Организатора и Спонсора.

9.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно: три имена, телефонен номер, електронна поща, адрес както и други събрани във връзка с Играта лични данни, да бъдат обработвани от Организатора и Спонсора за посочените в т.9.2. цели. Участник, спечелил от Играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от Организатора, в качеството му на печеливш.

9.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването.

9.5. Организаторът и Спонсорът изтриват и заличават предоставените им, от участниците в Играта лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение.

9.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от Спонсора, както и начините за упражняване на посочените в т.9.4. права може да бъде получена посредством „Декларация за поверителност и защита на личните данни“ на сайта на Майко Мила. 

11. Нарушения

11.1. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.

11.2. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@maikomila.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

11.3. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой профил в социалните мрежи, Организаторът дисквалифицира лицето от участие в Играта. 

11.4. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

12. Отговорност.

12.1. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на Организатора и Спонсора . 

12.2. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.

12.3. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.4. Организаторът и Спонсорът не гарантират, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това може да се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

12.5. Организаторът и Спонсорът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

12.6. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: www.maikomila.bg .

12.7. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес www.maikomila.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

12.8. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

13. Правни аспекти

13.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. .

13.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

13.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

14. Прекратяване на участието в Играта

14.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@maikomila.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

14.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross