fbpx
Опознай България със 100-те обекта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В НАГРАДНА ИГРА НА YETTEL И МАЙКО МИЛА

26 юни 2024

1. Организатор на Играта

Организатор на играта е Мадърборд ООД, ЕИК 205122693, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. “Червена стена” № 4, ет. 3

2. Период и място на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 24.06.2024 г. до 24.09.2024 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България. Играта се провежда в дигитална среда – Facebook (https://www.facebook.com/).

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е Мадърборд ООД, ЕИК: 205122693;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като е отговорило, по посочения в тези правила начин, в играта Опознай България със 100-те обекта,на уеб адрес https://www.facebook.com/MaikoMila.bg 

3.3. Партньор на Играта е Йеттел България, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на град София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес Парк София, сграда 6  Партньорът осигурява наградите за печелившите участници в Играта.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. 

5. Награди

Всеки месец ще се раздават по 3 комплекта награди включващи – брандирано канче, брандиран пъзел, брандирана хавлиена кърпа.

pastedGraphic.png

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да: 

6.1. посети обект, част от 100-те туристически обекта на Българският туристически съюз, да напишете кратък разказ/история, да добави снимка, ако има такава и да прати всичко на имейл адрес konkursmaikomila@gmail.com

6.2. Да се регистрира в приложението на Yettel Bulgaria (безплатно и достъпно за потребители на всички оператори) и да направи дигитален паспорт за печати от 100-те национални туристически обекта на БТС. 

6.3. Заедно с текста следва да изпрати и екранна снимка от началната страница на профила на Участника в приложението Yettel Bulgaria, за да удостовери регистрацията си в него (той няма да бъде публикуван никъде).

6.4. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. 

6.5. Да посети профила на Организатора във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/MaikoMila.bg и в Периода на провеждане на Играта да се регистрира за участие, като отговори на поставените условия.

6.6. След изтичане на Периода на провеждане на Играта Организаторът, ще избира трима печеливши всеки месец, а те ще бъде публикуван на https://www.facebook.com/MaikoMila.bg

6.7. Организаторът има право да отстранява участници в случай на и не само: използване на нецензурни думи, назоваване на марки и брандове с изключение тези на Партньора или други причини. 

6.8. Победителят ще бъде обявен от Организатора след период от 30 календарни дни за всеки от трите етапа на награждаване, с начало, считано от 24.06 по следния начин – пост във Фейсбук за играта - https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/, като печелившите профили ще бъде тагнати. В срок от 20 дни от уведомяването за спечелената награда по гореописания начин, всеки от печелившите участници е длъжен да се свърже с Организатора, за да се уточни получаването на наградата. В случай, че печелившият участник не се свърже с Организатора в посочения срок, той губи правото си за получаване на наградата. За да получи наградата си, печелившият участник следва да предостави на Организатора свои лични данни – три имена, телефон и адрес за доставка на наградата. При отказ за предоставяне на посочените данни съответният печеливш участник губи правото за награда.

6.9. Наградите ще бъдат доставени от Партньора на Играта. Печеливши участници, непотърсили наградите си в 20-дневен срок от обявяването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

7. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите (ако се предвижда такъв). При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си същият губи правото си да получи наградата.

8. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

8.3. Че доброволно е предоставил на Организатора и Партньора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон и др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди (ако това се предвижда);

8.4. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Партньора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

9. Обработване на лични данни отПартньора

Партньорът ще обработва лични данни съгласно Политиката за лични данни при провеждане на камапании, публикувана на https://www.yettel.bg/poveritelnost/kampanii/vavedenie .

Служителите на Партньора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

10. Нарушения

10.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@maikomila.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

10.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой профил в социалните мрежи, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. 

10.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

11. Отговорност

11.1. Организаторът, Партньорът и лицата, свързани с провеждането на Играта, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. 

11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес www.maikomila.bg .

11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес www.maikomila.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

12. Правни аспекти

12.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор, отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник с изключение на споровете, по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ѝ не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

12.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

13. Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@maikomila.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Партньора, това може да бъде заявено на адрес info@maikomila.bg или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо, изпратено на получателите от дадената база данни.  ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

13.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Партньора, това може да бъде заявено на адрес info@maikomila.bg.

13.4. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross