fbpx
Новини

Официални правила на кампания „#моятзеленприятел“

3 юни 2020

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на кампанията е Мадърборд ООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК гр. София 1421, район р-н Лозенец, "Червена стена" No 4, ет. 3, собственик на марката „Майко мила!, в Интернет, на сайта www.maikomila.bg и във Facebook на страницaтa https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/ и в Инстаграм страницата https://www.instagram.com/maikomilabg/ /Майко мила!/, със съдействието на  Purpose Foundation /Фондацията/ , с адрес на управление: 115 Fifth Avenue, 6th Floor, New York, New York 10003. 

1.2. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Кампанията се провежда съгласно условията на настоящите Правила.

2. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани от Организатора на сайта на Майко мила! (www.maikomila.bg), където ще са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

2.3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата и Facebook страницата на https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/.

2.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията. 

2.5. Кампанията и настоящите  правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените въпроси в тези Официални правила се прилага българското законодателство.

3. ДЕФИНИЦИИ 

За целите на тези Официални правила:

УЧАСТНИК се нарича физическо лице, коeто публикува коментар с или без снимка под споделения пост/ове за Кампанията във Facebook и Инстаграм страницата на Майко Мила! 

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да получи предварително обявената награда. 

4. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Играта се провежда в периода от 00:00 ч. на 18.06.2020 до 23:59 ч. на 09.07.2020, вкл. организаторът си запазва правото да удължава периода на 

4.2. Името на печелившия участник от Кампанията ще бъде обявено на 13.07.2020 на  Facebook страницата на Майко Мила!.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, което участва в нея съгласно механизма за участие, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

5.2. В Кампанията могат да участват лица, навършили 18 години.

5.3. Участието в Кампанията е обвързано с осъществяване на публикация на коментар в социалната платформа Facebook и Инстаграм при условията на настоящите Правила.

5.4. Служителите на посочените в тези правила юридически лица, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Кампанията.

5.5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, включително, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

6.1. В периода на провеждане на Кампанията, Майко Мила! публикува на  Facebook и Инстаграм страницата си постове със снимки, с които авторите споделят своя опит в отглеждането на растения. 

Под някой от постовете, описани в чл. 6.1, участникът следва да сподели в коментар със снимка своите домашно отгледани билки и зеленчуци и да тагнат трима техни приятели, за да участва в КАМПАНИЯТА. 

Всеки участник, публикувал в коментар под някоя от публикациите снимка на домашно отгледаните си билки и зеленчуци и тагнал трима свои приятели, участва в лотария за получаване на наградата по т.7. Дали участието е печелившо, се определя на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер след края на Кампанията. В Кампанията ще бъде изтеглен един печеливш участник и трима резервни участници.

6.2. За едно участие в лотарията се приема един публикуван коментар. Повече от един коментар/отговор от едно лице, се броят за едно участие. За избягване на всякакво съмнение за валидно участие в лотарията всяко лице може да публикува само по един коментар със снимка.

6.3. Получаването на наградата не е обвързано с осъществяване на покупка.

6.4. Информация за Кампанията и печелившите ще бъде предоставяна от Организатора. 

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ 

7.1.Наградата в Кампанията включва: 

• 1 брой ваучер на стойност 300лв от магазини MS.Bricolage

7.2. Печелившият  ще бъде определен от Организатора чрез специализиран софтуер. Освен печеливш ще бъдат изтеглени и трима резервни участници.  

7.3. В срок до 72-часа, считано от публичното обявяване на името на печелившия  на 13.07.2020 г. чрез публикация на Facebook страницата на Майко Мила!, печелившият трябва да изпрати лично съобщение на Facebook страницата на Майко Мила“!  и да посочи актуален имейл и телефон за връзка. В случай, че печелившият не се свърже с организатора в посочения срок, организаторът има право да  избере друг победител измежду изтеглените трима резервни участници. 

7.4. Ако определеният от специализирания софтуер печеливш не отговаря на условията за участие в Кампанията, както и не отговаря на условието по чл.5.2. от общите условия, то същият няма право да спечели наградата. В този случай Организаторът избира друг победител измежду изтеглените трима резервни участници.

7.5. Наградата не може да се замени с парична и се получава на касата на посочен от печелившия магазин от веригата на MS.Bricolage

7.6. Фондацията и Организаторът не носят отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8. Лични данни

8.1 Доброволното предоставяне на лични данни ( имена, имейл адрес, адрес за доставка  и телефон на печелившия участник.)  за целите на Кампанията  и предоставянето на достъп от участниците до информацията, съдържаща се в потребителския им профил във Фейсбук (www.facebook.com) e необходимо условие за участие в Кампанията. Участието  предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на участници  са гарантирани от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

8.2 Организаторът е длъжен да обработва личните данни на  участниците  в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Кампанията, с изключение на случаите предвидени в ЗЗЛД.

8.3 В съответствие със ЗЗЛД участниците в Кампанията имат право:

(1) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка безплатно.

(2) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(3) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

8.4 Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила ДЕКЛАРИРАМ, че: 

(1) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; 

(2) предоставям доброволно личните ми данни и 

(3) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. 

8.5.Фондацията и Агенцията  нямат достъп, не получават и не обработват лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя са с предназначение контакт и връзка за предоставяне на наградата, не се съхраняват след приключване на кампанията и се заличават.

8.5. Всеки печеливш има право на достъп до обработваните от Организатора  Мадърборд ООД лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора Мадърборд ООД на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл на следния адрес: info@maikomila.bg 

8.6. Всеки участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

9. Разни

Всеки участник в кампанията се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в Кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на Майко мила, с цел обявяване на печелившите в Кампанията. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер, с цел повече участия в Кампанията и нарушават механизма ѝ, ще бъдат отстранени без допълнително уведомление, като губят правото си на участие и последващо получаване на награда, в случай че са определени за печеливши. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата всякакво съдържание, което по своя преценка определи за неподходящо и неуместно. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на потребители на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

Кампанията не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Мадърборд ООД и Фондацията не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

11.2. Мадърборд ООД и Фондацията не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по  тяхна вина.

11.3.  Фондацията не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни от Мадърборд ООД при участие в Кампанията.

12. СПОРОВЕ

12.1. Всички спорове, възникнали между Организатора, Фондацията и участниците в Кампанията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

12.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Кампнаията, които възникват по време на кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Кампанията. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.

12.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Кампанията и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Кампанията.

13. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При получаване на награда печелившият подписва приемо-предавателен протокол (обратна разписка), с което удостоверява получаването й.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross