fbpx
Новини

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В НАГРАДНА ИГРА „САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА-Техномаркет“ от Майко Мила и Техномаркет!

14 декември 2022

1. Организатор на Играта

 „МАДЪРБОРД“ ООД, ЕИК 205122693, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. „Червена стена” № 4, ет. 3 („Организатора/ът“).

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 14.12.2022 г. до 22.12.2022 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като е отговорило, по посочения в тези правила начин, в играта „САМ СЪМ СИ ДЯДО КОЛЕДА- Техномаркет“ ОТ МАЙКО МИЛА на уеб адрес https://www.facebook.com/MaikoMila.bg 

3.3. Наградата в Играта се предоставя от „Техномаркет България“ ЕАД, ЕИК 200586330 („Техномаркет“) .

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. 

5. Награди

1бр. СЕШОАР DYSON SUPERSONIC HD07 IR/FU, предоставен от Техномаркет.

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. 

6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: https://www.facebook.com/MaikoMila.bg и в Периода на провеждане на Играта да се регистрира за участие, като последва Техномаркет във Фейсбук и Инстаграм и свали приложението им.

6.3. Към посочените в т. 6.2 условия, участникът трябва дa качи в коментар под постът за Играта анонсирана от Организатора какъв е най-големият гаф или експеримент, който някога са правили с косата си. 

6.4. След изтичане на Периода на провеждане на Играта, Организаторът чрез софтуер за избиране на коментари на случаен принцип, ще избере един печеливш, а той ще бъде обявен на https://www.facebook.com/MaikoMila.bg

6.5. Организаторът има право да отстранява участници в случай на и не само: използване на нецензурни думи, назоваване на марки и брандове с изключение тези на Техномаркет и/или Dyson,  ако не отговарят на изискванията в настоящите Общи условия или други причини. 

6.6. Победителят ще бъде обявен от Организатора в срок до 22.12.2022 г. по следния начин – Фейсбук публикация на страница - https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/. В срок от 20 дни от уведомяването за спечелената награда по гореописания начин, печелившият участник е длъжен да се свърже с Организатора, за да се уточни получаването на наградата.

Печеливши Участници, не потърсили наградите си в 20-дневен срок от обявяването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

7. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта с един коментар. Не се позволява участието в Играта на повече от едно лице с един и същ профил в социални мрежи.

8. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградите не могат да бъдат заменяни за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите /ако се предвижда такъв/. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон и др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди /ако това се предвижда/;

9.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни. 

9.5. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Техномаркет, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

10. Нарушения

10.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@maikomila.bg. Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

10.2. Последици от нарушенията

В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой профил в социалните мрежи, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. 

10.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

11. Отговорност

11.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. 

11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: www.maikomila.bg .

11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес www.maikomila.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.

12. Правни аспекти

12.1. С приемането на настоящите Правила, Участникът се счита информиран, че всяка предметната печалба в настоящата игра е с пазарна цена над 100 лв. и в този смисъл е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Техномаркет, като лице, предоставящо Наградата. В тази връзка, с участието си в Играта, Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливш, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Техномаркет, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

12.2. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

12.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

13. Прекратяване на участието в Играта

13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@maikomila.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред.

13.4. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
Етикети
made by cog + weband
cross