В двойката

Общи условия на игра "Как детето ми се учи да пие от чаша"

6 юни 2018
1. Организатор на Играта
Организатор на играта („Играта“) е "Мадърборд" ООД, ЕИК: 205122693, гр. София, район Лозенец, ул. “Червена стена” № 4, ет. 3, МОЛ - Елисавета Белобрадова
2. Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 06.06.2018 г. до 17.06.2018 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България.
3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е "Мадърборд" ООД, ЕИК: 205122693;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „Майко мила!” на уеб адрес www.maikomila.bg или www.facebook.com/MaikoMila.bg/
3.3. Спонсор на Играта е „Philips Avent”. Спонсорът осигурява наградите за печелившите участници в Играта.
4. Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора и на Спонсора също нямат право да участват в Играта.
5. Награди
Общо 5 бр. продукти с търговска марка „Philips Avent“, а именно:
5 бр. Чаши
6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: www.maikomila.bg или www.facebook.com/MaikoMila.bg/ и в Периода на провеждане на Играта да се регистрира за участие в Играта, като ни изпратите email на адрес – info@maikomila.bg съдържащ име, фамилия и валиден имейл адрес, с което декларира, че го предоставя на Организатора само за нуждите на играта или да прикачи своя снимка, отговаряща на условията на играта, като коментар под поста, публикуван на - www.facebook.com/MaikoMila.bg/.
6.3. Ако използвате e-mail форма за участие, то тогава към същия мейл, трябва да прикачите снимка, която да отговаря на изискванията, посочени на www.maikomila.bg или www.facebook.com/MaikoMila.bg/;
6.4. След изтичане на Периода на провеждане на Играта, Организаторът чрез комисия, ще избере печелившите и съответните награди. Всеки от печелившите участници ще получи продукт 1бр. чаша на  „Philips Avent“, а печелившите ще бъдат публикувани на www.maikomila.bg и www.facebook.com/MaikoMila.bg, както и ще им бъде изпратено е-мейл с който да ги информираме, че са спечелили.
6.5. Организаторът има право да отстранява участници в случай на и не само: използване на нецензурни думи, назоваване на марки и брандове с изключение тези на Спонсора и др.
6.6. Победителите ще бъдат обявени от Организатора в срок до 22.06.2018 г. по следния начин – Фейсбук публикация на страница - https://www.facebook.com/MaikoMila.bg/. В срок от 20 дни от уведомяването за спечелената награда по гореописания начин, всеки от печелившите участници е длъжен да предостави на Организатора контакт за доставка на наградата. Тези данни ще се предоставят на куриерската фирма за доставка на наградите.
Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници неизпратили адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 20-дневен срок от обявяването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.
7. Ограничения
Всяко физическо лице може да участва в Играта с до две снимки, изпратени от един email адрес. Не се позволява участието в Играта на повече от едно лице с един и същ email адрес.
8. Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.
9. Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
9.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;
9.3. Че доброволно е предоставил на Организатора и Доставчика своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон и др. за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди;
9.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
9.5. Че е съгласен Организатора, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни да ги съхранява по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането на Играта.
9.6. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора и за Спонсора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.
10. Нарушения
10.1. Докладване на нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: maikomilabg@gmail.com или на info@maikomila.bg. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
10.2. Последици от нарушенията
В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от един свой email адрес, Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите, когато няколко лица участват с един email адрес, като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната email адрес.
10.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.
11. Отговорност
11.1. Организаторът, Спонсорът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес:www.maikomila.bg .
11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес - www.maikomila.bg. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.
11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника (електронна поща и/или имена или друго), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия Участник.
12. Правни аспекти
12.1. Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете, по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
12.2. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
12.3. Други
Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.
13. Прекратяване на участието в Играта
13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес maikomilabg@gmail.com или info@maikomla.bg. По този начин той се отказва от участие и занапред и Организатора изтрива получената лична информация, като няма право да я предоставя на фирмата доставчик.
13.2. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на заявено на адрес maikomilabg@gmail.com или info@maikomila.bg.
13.3. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
Етикети
made by cog + weband
cross